Ajisaka dan Aksara Jawa


            Lagi jaman kuno ana wong Hindu masih nonoman jenenge Ajisaka. Ajisaka kagungan abdi papat kang jeneng Duduga, Prayoga, Dora lan Sembada.

            Anuju sawijining dina Ajisaka ndangu mring abdine mau. He! Duduga,Prayoga < Dora lan sembada, ayo sakiyen padha mangkat ning tanah Jawa, perlu arep mencaraken kawruhku. Nuwun inggih sandika gusti.

            Bareng tekan pulo Majeti padha leren sedela,kanggo ngilangaken pegele. Ora suwe Ajisaka ngandika.

            Pangandikane mengkenen : “he! Dora lan Sembada”, sira wong loro kariya ananing pulo majeti, dene aku karo Duga lan prayoga arep njujug ning Negara Mendang Kamolan. Poma sira wong loro aja lunga-lunga sing pulo Majeti yen dhurung ana timbalan ingsun.Enya si Sembada tampanana keris pusaka wesi aji,poma keris iki aja koulungaken ning sapa-sapa yen dudu aku dhewek kang mundhut. Nuwun inggih sandika gusti. Ayo Duga lan Prayoga pada mangkat ning dina iki!Nuwun inggih sandika gusti

        Teka ning Negara Medang Kamolan, Ajisaka mondok ning umahe nyai Randa Dadapan dipek anak karo nyai randa.Krana Ajisaka wong bagus lunis,pinter, tanpa kuciwa,ning kono Ajisaka didadekaken guru, wulang kawruh rupa-rupa.Wong-wong pada seneng dadi muride Ajisaka.

            Kacarita kang jumeneng nata ning Negara Medang Kamolan, jejuluk sang Parabu Dewata Cengkar.Sang Prabu Dewata Cengkar kersa dhahar daging wong,mula kawulane akeh sing  padha ndelik/ngumpet ning guwa-guwa utawa gunung-gunung, wedi menawa kadhahar sang Prabu. Negara Medang Kamolan katon sepi mamrih. Dene patihe aran Kyai patih tengger.

            Nuju sawijining dina sang Prabu Dewata Cengkar dhuka mring Kyai Patih tengger,marga wis telung dina dhurung bias nyaosaken wong kanggo dhahare  Sang Prabu.Kyai Patih tengger miring pewartos, menawi ning griyane Nyi Randa Dadapan wonten satunggaling padepokan,kang dipimpin dening Ajisaka. Nuli Kyai Patih Tengger njujug ning umahe Nyai Randa Dadapan mau  ning kono Kyai Patih Tengger nyritakaken Manawa wis telung dina dhurung bias nyaosaken wong kanggo dhahare sang Prabu. Nuli Ajisaka ngandika, Paman Patih menawi mekaten kula kemawon ingkang dados dhaharipun ingkang sinuwun,kula kepengen sanget dados dhahare ingkang sinuwun.

            Nuli  Kyai Patih tengger ngandika: sampun ngger ,mengkin kang mulang-muruk wonten  Mudang kamolan sinten ? boten paman kula kepengen sanget dados dhahare Sang Prabu; nuli Kyai Patih Tengger pamitan, terus matur ning arsane Sang Prabu Dewata Cengkar. “Gusti ngaturaken pejah gesang, engga sapriki kula dhereng saged nyaosaken tiyang kangge dhahare sang Prabu, namun wau wonten tiyang Hindu namine Ajisaka kepengen sanget dados dhaharipun ingkang sinuwun.. Lo! Aneh temen ana wong kepengen ingsun dhahar, endi wonge patih!

            Ajisaka diirid mring keratin diaturaken ning arsane sang Prabu Dewata Cengkar, sang Prabu Dewata Cengkar, ngrasa bungah nuli sang Prabu Dewata Cengkar ngandika: “Apa sira kepengen ingsun dhahar”, inggih gusti, naming sedherenge kadhahar pragat,kula nyuwun siti Wiryaripan namung sedestar kula Nuli ikete Ajisaka dijereng, ikete mulur amba sarta dawa. Dewata Cengkar kepeped, bareng meped segara kidul ikete dikebutaken, dewata Cengkar katut kecemplung ning segara kidul malih dadi baya putih ngratoni ning segara kidul mau.

            Wong-wong Medang Kamolan ngrasa bungah marga retune kang kawedeni wis sirna. Ning kono Ajisaka didadekaken ratu, aran Prabu Jaka, iya Sang Prabu widayaka, deni patihe masih lestari Kyai Patih tengger.

            Duga lan Prayoga didakekaken tumenggung,aran tumenggung Duduga lan tumenggung Prayoga.

            Kocapa si Dora lan si Sembada kang ditilapaken ana ning pulo majeti ngrungu pawarta menawa gustine wis jumeneng nata ana ning Negara Mandang Kamolan,nuli si Dora ngajak Sembada, nanging si Sembada ora gelem, marga wedi nerah wewalere gustine, nuli si Dora nekad ngadhep mangkat ijen bae. Teka ning Mendang Kamolan si Dora ngadhep ningarsani Sang Prabu Widayaka, nuli sang Prabu ngandika: “Lo, sira teka dhewek bae” si sembada ana ngendi ? gusti raja pun Sembada kula ajak mboten purun pramila kula soan piyambek, yen mengkonon sira balika maning kulo majeti yen ora gelem jukuten keris pusaka wesi aji, yen ora gelem bae sembada, yen bangga rampungna!

            Gelising catur si Sembada tetep ora gelem marga wedhi nerak, mring wewalere sang  prabu, yaiku: poma aja lunga-lunga sing pulo majeti, yen dhurung ana timbalan isun, lan keris pusaka wesi aji aja koulungaken mring sapa-sapa yen dudu isun dhewek kang mundhut, wasana (akhire) timbul urusan (kekerengan), nuli wong loro padha gullet, langka kang kalah, langka kang menang padha digjayae padha saktie, nuli si Sembada ngunus kerise ajisaka genten nyubles wasana padha dadi batang, padha nemahi pati.

            Wis sawetara suwe si Dora dhurung uga balik Ajisaka nimbali tumenggung duduga lan prayoga, pangandikane. He tumenggung duduga lan prayoga sira wong loro mangkata ning pulo majeti, tilikana si Dora lan si Sembada.

            Bareng tekan pulo majeti wong loro padha kaget marga abdine sing loro si Dora lan si Sembada wis padha dadi batang, padha nemahi pati,. pusaka keris wesi aji gumletak ana ning sandinge, pusaka nuli di jukut diaturaken sang prabu.

            Gusti ngaturaken tiwas, inkang abdi Dora, kaliyan Sembada sampun pejah dados batang.

            Midanget ature tumenggung duduga lan prayoga wau Ajisaka ndenger boten saged pangandika. Bareng wis suwe ajisaka ngandika sebenere patine abdinisun sing loro iku seng panggawene si Dora. Mula isun wis pesen ning sembada, poma sira wong loro, aja lunga-lunga sing pulo majeti yen dhurung ana timbalan ingsun jebul si Dora sowan dhewek bae.

            Kanggo ngeling-eling patine abdinisun kang loro mau tek karang dadi aksara jawa

Cacahe 20 iji yaiku:

            HA, NA, CA, RA, KA = tegese ana utusan si Dora lan si Sembada.

            DA, TA, SA, WA, LA = padha urusan/ tukaran

            PA, DHA, JA,YA, NYA=  padha digjayae/ saktine

            MA,GA,BA,THA,NGA= padha dadi batang/ nemahipati

Besuk aksara jawa iki kudu di pencaraken ning pulo jawa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s